Ad Damir (Sudan)

Regione ash Shamaliyah

Latitudine: 17.592800. Longitudine: 33.959202