Asyut (Egitto)

Regione Asyut

Popolazione 420614

Latitudine: 27.182800. Longitudine: 31.182800