gb Guernsey

Regione Island of Guernsey

Latitudine: 49.465698. Longitudine: -2.585280