Gumushane (Turchia)

Regione Gumushane

Latitudine: 41.116699. Longitudine: 41.933300