Kafr el Sheikh (Egitto)

Regione Kafr el Sheikh

Latitudine: 30.800600. Longitudine: 31.593599