Kingston (NORF) (Isola Norfolk)

Regione Norfolk Island

Latitudine: -29.049999. Longitudine: 167.949997