Novocherkassk (Russia)

Regione Rostovskaya oblast

Latitudine: 51.535801. Longitudine: 51.535801