Santa Rita (Brasile)

Regione Paraiba

Latitudine: -8.450000. Longitudine: -73.166702