Santarem (Brasile)

Regione Para

Latitudine: -0.950000. Longitudine: -50.966702