ru Severnaya Zemlya


Latitudine: 79.500000. Longitudine: 97.250000