ae Sir Bani Yas

Latitudine: 24.333300. Longitudine: 52.599998