Voronezh (Russia)

Regione Voronezhskaya oblast

Latitudine: 51.195301. Longitudine: 82.010300