Yumen (Cina)

Regione Gansu

Latitudine: 28.583300. Longitudine: 93.166702